top of page

Algemene voorwaarden Bruidsreportage

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912: Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Partijen
De in deze voorwaarden Bruidsreportage genoemde partijen worden omschreven als:
klant/Opdrachtgever en Puijvelde fotografie / Trouwfotografie limburg (fotograaf).


Fotograaf
De fotograaf zal naar beste kunnen, met professionele apparatuur en reserveapparatuur, de
huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. De fotograaf zal op tijd op de locatie(s)
aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van het
bruidspaar.


Reportage
De reportage kan de volgende onderdelen bevatten: voorbereidingen bruid/bruidegom thuis
of bij kapper/visagist. Aankomst bruidegom en/of ophaalmoment. Accessoires zoals
schoenen, bruidsboeket, ringen. Familie en/of groepsfoto’s. Burgerlijke
huwelijksceremonie/kerkelijke inzegening/fotoreportage op
locatie/receptie/diner/feest/overig. De reportage wordt beschreven op het formulier
“Opdracht Bruidsreportage”. Bij aanvang diner zullen alleen sfeerfoto’s worden gemaakt. In de
regel maken wij geen foto’s tijdens het diner (oftewel van etende mensen) Puijvelde fotografie
/ Trouwfotografie limburg bestaat uit een team van trouwfotografen en levert
trouwreportages. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bemannen van een eventueel
aanwezige photobooth.


Verplichtingen van Puijvelde fotografie / Trouwfotografie Limburg
Puijvelde fotografie / Trouwfotografie Limburg verplicht zich tot het nakomen van alle
gemaakte afspraken zoals omschreven op het formulier Opdracht Bruidsreportage, welke is
opgemaakt in tweevoud en ondertekend door beide partijen. Wijzigingen aan het formulier na
ondertekening zijn niet toegestaan.

Verplichtingen van de klant
De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld op
Opdracht Bruidsreportage, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden,
heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening akkoord gegaan.


Aanvaarding van de opdracht
Door het ondertekenen van het Formulier “Opdracht Bruidsreportage” aanvaardt de klant en de
fotograaf de opdracht en de algemene voorwaarden. Beide partijen hebben na ondertekening
van het formulier Opdracht Bruidsreportage 10 dagen bedenktijd. Na deze bedenktijd is het
aanbod expliciet en schriftelijk aanvaardt. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd
zodra de aanbetaling is voldaan. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren
indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf
onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse
instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst
verschuldigde honorarium aan te passen.


Offerte
Puijvelde fotografie / Trouwfotografie Limburg heeft u een offerte aangeboden. Aan deze
offerte kunnen geen rechten worden ontleend. De Opdracht Bruidsreportage is bindend.


Vergoeding
De vergoeding voor de reportage wordt vastgelegd op het formulier opdracht Bruidsreportage.
Dit bedrag is incl. BTW. Inbegrepen zijn: voorgesprek, de volledige reportage, loveshoot, een
USB met de door de fotograaf samengestelde selectie van de foto’s op hoge resolutie als
hoogste kwaliteit JPG’s, een foto album, alle nabewerking en reiskosten tot 100 kilometer. Niet
inbegrepen zijn parkeerkosten, reiskosten na 100 kilometer en eventuele verkeersboetes. De
100 kilometer telling geldt voor de loveshoot, trouwreportage en aflevering van de USB/albums
indien dit bij de klant thuis gebeurd. Voor alle drie samen zijn de eerste 100 kilometer gratis.
Verkeersboetes; Fotograaf zal tijdens zijn werkzaamheden de auto van het bruidspaar blijven
volgen, indien het bruidspaar verkeersovertredingen begaat en de fotograaf het bruidspaar
volgt en hierdoor ook verkeersovertredingen begaat, dan zijn deze kosten voor rekening van het
bruidspaar. Als de fotograaf overtredingen begaat om tijdig aan zijn opdracht te beginnen, dan
zijn deze overtredingen voor rekening van de fotograaf. Boetes ivm fout parkeren ivm ontbreken
vergunning of op aanwijzing van het bruidspaar komen voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de fotograaf zich keurig aan de verkeersregels houdt ten tijden van de opdracht / volgen
van het bruidspaar en hierdoor foto momenten mist is de fotograaf niet aansprakelijk.


Catering
Fotograaf en crewmembers maken net als uw gasten gebruik van drinken bv koffie/fris. Wij
zullen geen alcoholische dranken nuttigen. Bij lange dagen zorgt de opdrachtgever voor een
warme/voedzame maaltijd. Ook is het mogelijk dat de fotograaf en crew net als de gasten
gebruik maken van de bruidscatering.

Uitloop (Extra uren)
Op de Opdracht Bruidsreportage staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de
klant overeengekomen. Het kan zijn dat er bij nader inzien verzocht word om eerder te
beginnen of om aan het eind van de dag langer te blijven. Er wordt geen toeslag berekent
binnen een marge van 15 minuten. Bij een uitloop van meer dan een 15 minuten worden er
extra hele uren in rekening gebracht. Tarief per 1 uur extra is € 150.
Het is mogelijk dat de fotograaf op de trouwdag door de ceremoniemeester of directe familie
wordt gevraagd om langer te blijven, doordat familieleden of een speciale speech hebben, of
een sketch willen opvoeren etc. Tijdens jullie trouwdag gaat de fotograaf hierover niet in
overleg met het bruidspaar omdat het hierbij meestal om verrassingen gaat waar het
bruidspaar zelf nog niets vanaf weet. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de
opdrachtgever hierop gewezen en geeft hij wel of geen toestemming om dan langer te blijven.
Indien er geen toestemming is, zal dit specifiek op het formulier Opdracht Bruidsreportages
worden vermeldt. Tevens gaan wij er vanuit dat dit ook goed doorgegeven word aan de
ceremoniemeester en directe familieleden.


Aanbetaling
Puijvelde fotografie / Trouwfotografie Limburg vraagt de klant een aanbetaling te doen van
25% van het totaalbedrag tbv het reserveren van de trouwdatum. Deze aanbetaling dient te zijn
voldaan binnen twee weken na dagtekening van de (elektronische) factuur en wordt verrekend
op de eindfactuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende
Opdracht Bruidsreportage ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen enkele
manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met Puijvelde fotografie / Trouwfotografie limburg 


Betaling
1 maand voor de bruiloft ontvangt de klant een (elektronische) factuur om het restant bedrag
binnen een betalingstermijn van 14 dagen over te maken aan Puijvelde fotografie /
Trouwfotografie Limburg.
Indien de klant het foto-album en USB per post wilt ontvangen rekent Trouwfotografie Limburg /  15 euro
voor het aangetekend en verzekerd versturen van het materiaal. Let op; dit tarief geld voor
pakketten binnen Nederland. Daarbuiten kan dit tarief afwijken. Zolang de klant niet heeft
betaald is Trouwfotografie Limburg / Puijvelde fotografie geheel eigenaar van alle leveringen en kan de klant hier geen
aanspraak op maken.

 


Oplevering
1. De foto’s worden binnen 6 weken na de trouwdatum opgeleverd. De levering van fotoalbums
is gebonden aan de levertermijn van de leverancier.
2. Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken
met Fotostudio DARI zijn nagekomen zoals vermeld op het formulier Opdracht
Bruidsreportage.
3. Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie JPG.
4. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte (RAW)bestanden.
5. Fotograaf levert geen maximum aantal foto’s maar alle foto’s die goed worden bevonden
door de fotograaf. Hierbij zorgt de fotograaf voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze
selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.
6. Reclamatie is mogelijk binnen tien dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt
gerekend vanaf de datum poststempel of na levering op afspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page